6210. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
207. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Państwowa
Książęca Komisja Wyborcza
Opis instytucji
Książęca Komisja Wyborcza działa na podstawie Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Obecne przepisy art. 3 Ustawy mówią:
Quote:
Art. 3. [Książęca Komisja Wyborcza]
  1. Organem właściwym w sprawach przeprowadzenia ogółu czynności wyborczych (referendalnych) jest Książęca Komisja Wyborcza, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Księcia.
  2. Książęcą Komisję wyborczą stanowią Książę, przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury powoływany przez Księcia, Marszałek Trybunału Koronnego, a w przypadku wakatu na stanowisku Asesor Trybunału Koronnego powoływany przez Księcia. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.
  3. Książęca Komisja Wyborcza jest powoływana odrębnie dla każdych wyborów i referendum.
  4. Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.

Ponadto do uprawnień Książęcej Komisji Wyborczej należy:
Quote:
Art. 9a. [Informowanie o głosowaniu]

Książęca Komisja Wyborcza może uchwalić rozesłanie wiadomości e-mail informujących obywateli — ogół lub ogół niegłosujących — o nadchodzącym lub trwającym głosowaniu oraz możliwości oddania głosu, jak również zamieszczenie takiej informacji na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji; w takim przypadku przepisu art. 40 ust. 1 pkt 14 Kodeksu Sprawiedliwości nie stosuje się.
Quote:
Art. 10b. [Ustalenie wyniku wyborów Kanclerza]

[...] W przypadku gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów Książęca Komisja Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania w kolejny weekend. [...]

Na podstawie stosownych przepisów art. 10, 10a oraz 10b Ustawy Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu, wyborów Księcia i wyborów Kanclerza.

Wszelkie działania Książęcej Komisji Wyborczej, w tym zarządzenia wyborów, można śledzić na dedykowanym forum KKW.
Informacje
G00128
numer ewidencyjny
Piotr III Łukasz (A0004)
Książę Sarmacji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
100 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby