Park Stołeczny, Arsacjusz Arped, 10.02.2018 r. o 16:39
Konstytucyjne podstawy ustroju samorządu terytorialnego

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
PRZEDMOWA

W niniejszym cyklu będę omawiał prawne zagadnienia dotyczące sarmackich samorządów. Uważam, że to dość ciekawa dziedzina, której warto poświęcić chwilę czasu. Będę bardzo wdzięczny za wskazanie wszelkich błędów i niedomówień — dzięki temu następne wydania będą coraz lepsze. Życzę przyjemnej lektury!

tGKjrB3k.png

Podstawy ustroju

Prowincje — w myśl Konstytucji Księstwa Sarmacji – są jednostkami samorządu terytorialnego. Ustawodawca konstytucyjny wyposaża je w środki, które umożliwiają realizowanie zadań publicznych. O ustroju prowincji stanowi jej akt zasadniczy. Należy podkreślić, że jest on – zgodnie z zasadą hierarchii źródeł prawa wyrażoną w art. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji – podległy względem m.in. ustaw i rozporządzeń. W większości samorządów wydano konstytucje; wyłącznie w Baridasie ustrój regulują oktrojowane prawa kardynalne.

Prowincjom przyznano kompetencje, dzięki którym mogą, niezależnie od państwowego aparatu centralnego, sprawować władztwo nad własnym terytorium. Wśród nich możemy wyróżnić prawa do:
  • powoływania i odwoływania funkcjonariuszy publicznych,
  • tworzenia i znoszenia instytucji publicznych oraz normowania ich zadań,
  • stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych,
  • zarządzania własnymi stronami internetowymi oraz miejscami publicznymi,
  • gospodarowania własnym majątkiem,
  • ustalania nazw geograficznych oraz nadawania nazw miejscom publicznym,
  • ustanawiania własnych symboli i odznaczeń.
Konstytucja przewiduje, że ustawa może normować zasady korzystania przez prowincje z powyższych praw. Skorzystano z tego upoważnienia w Kodeksie Sprawiedliwości, gdzie uregulowano kwestie stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 k.s.: „Prowincja może zabronić na swoim terytorium pod karą więzienia do 7 dni lub karą grzywny do 10 tysięcy libertów także innych czynów” oraz „Karę grzywny za czyn zabroniony przez prowincję lub popełniony w jej miejscu publicznym wymierza się na rzecz prowincji”.

tGKjrB3k.png

Nadzór nad samorządem terytorialnym

Konstytucja stwierdza, że Trybunał Koronny kontroluje działalność organów władzy publicznej oraz zgodność aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu. Organy prowincji należy niewątpliwe uznać za organy władzy publicznej, gdyż zostały wyposażone przez ustawodawcę we władztwo publiczne, czyli zdolność do kształtowania prawa wiążącego obywateli i inne podmioty.

Należy jednak zwrócić uwagę, że na mocy art. 32c Konstytucji Księstwa Sarmacji Trybunałowi Koronnemu nadano nie tylko uprawnienia kontrole, lecz również nadzorcze. Czym one się różnią? Kontrola jest pojęciem węższym niż nadzór. Kontrola ma na celu wyłącznie sprawdzić działalność danego podmiotu – w jej wyniku nie wyciąga się żadnych konsekwencji. Organ nadzorujący ma natomiast środki władcze, dzięki którym może wpływać na organ nadzorowany.

G07WN9rL.png


Warto skupić się nad dość ciekawym zagadnieniem. Konstytucja Księstw Sarmacji umożliwia złożenie z urzędu członka organu, który przyczynił się do rażącego naruszenia prawa. Wobec tego należy stwierdzić, że nie każde naruszenie prawa umożliwia zastosowanie tego środka nadzorczego. Ocena, czy w danym przypadku naruszenie prawa było rażące, należy do Trybunału Koronnego*.

tGKjrB3k.png

Przepisy porządkowe

Prowincje – zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji – mają prawo do wydawania przepisów porządkowych. Dookreślono tę kompetencję w art. 44 ust. 3 i 4 Kodeksu Sprawiedliwości:
Cytuję:
Art. 44 [Wykroczenia]
[…]
3. Prowincja może zabronić na swoim terytorium pod karą więzienia do 7 dni lub karą grzywny do 10 tysięcy libertów także innych czynów.
4. Karę grzywny za czyn zabroniony przez prowincję lub popełniony w jej miejscu publicznym wymierza się na rzecz prowincji.

Przepisy porządkowe były przedmiotem trzech postępowań Trybunału Koronnego:
  1. wyrok Trybunału Koronnego z 22 marca 2015 roku,
  2. wyrok Trybunału Koronnego z 26 czerwca 2016 roku,
  3. wyrok Trybunału Koronnego z 11 sierpnia 2016 roku.
Ważną kwestię poruszył Trybunał Koronny w orzeczeniu z 26 czerwca 2016 r. Wskazał, co należy rozumieć poprzez „wolność przemieszczania się w obrębie państwa”. Uznał, że termin „przemieszczanie się” ma w kontekście mikronacyjnym całkowicie inne znaczenie niż słownikowe, ponieważ wirtualne państwa są oparte przede wszystkim na dyskusji i wymianie myśli. Należy stwierdzić, że „możliwość wypowiadania się w miejscach publicznych stanowi istotny element wolności przemieszczania się zapisanej w art. 40 ust. 1 pkt 6 Konstytucji”.

tGKjrB3k.png

*Dość podobna sytuacja występuje w realnym prawie samorządowym – mowa o istotnym naruszeniu prawa w aktach prawa miejscowego.
Dotacje
2 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Vladimir ik Lihtenštán, Cudzoziemiec, Markus Arped.
Serduszka
13 076,00 lt
Ten artykuł lubią: Andrzej Fryderyk, Gauleiter Kakulski, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Helwetyk Romański, Roland Heach-Romański, Kristian Arped, Vladimir ik Lihtenštán, Albert Felimi-Liderski, Cudzoziemiec, Bartłomiej Czapka, Piotr III Łukasz, David de Hoenhaim, Konrad Jakub Arped-Friedman, Daniło de la Vega, Markus Arped, Arcadio Norbert dal Deliart-Wissener, Cudzoziemiec 1, Mikołaj Muhammad bin Sa'al - Sueud , Ignacy Urban de Ruth.
Komentarze
Gauleiter Kakulski
8881YSSz.jpg
Odpowiedz Permalink
Resos Nikaias
Pomimo mojego względnie nikłego zainteresowania ustrojodawstwem — muszę przyznać, że artykuł Szanownego Pana jest w istocie interesujący. Przyklaskuję i zachęcam dobrym słowem do kontynuowania!
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Bardzo bardzo ciekawa publikacja. Zapraszam na łamy Obserwatora. Potrzebujemy takich autorów wnikliwych.
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
Proszę się odezwać, to dla cyklu ustawię osobną serię wydawniczą o wybranym tytule
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
Feine, ale którke :/
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
Swoją drogą - nwm, czy przy Baridasie nie podjąłbym się jakiegoś wyróżnienia. Wiadomo, działa jak prowincja itd., ale jest jednak zewnętrznym bytem i przejawia się to w tym, że jednak podstawą jego działania jest Ustawa Sejmu o KB, a nie przepisy regionalne. Także PK są oktrojowane, zgoda, ale jednak istnieje odmienność ustrojowa ze względu na tę ustawę. To taka lekko zarysowana uwaga po pobieznej lekturze tekstu.
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
@Arsacjusz tak sobie nad tym myślę dalej - i chyba bym wyszedł z takiego startu, że podstawą ustrojową dla Baridasu jest Akt Unii (czy jak to się tam nazywa), który przekazuje kompetencje władzom KS - a więc tutaj jest dosyć blankietowa delegacja. Wykonują ja władze KS zgodnie ze swoim porządkiem prawnym, co powoduje umiejscowienie KB w porządku konstytucyjnym KS (na mocy ww. przepisu traktatowego), a to dokonuje się za pomocą ustawy opisanej w powyższym poście.

Nwm, to skomplikowane. W zasadzie mamy piękną sui generis sytuację ustrojową. Mrr <3
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.