Gazeta Hasselandzka, Piotr de Zaym, 19.02.2020 r. o 09:04
Rada Bezpieczeństwa Polskich Mikronacji - odsłona 2

W
poprzednim artykule zaproponowałem powstanie Rady Bezpieczeństwa Polskich Mikronacji. Dziś nieco konkretów i szczegółów.

Poniżej prezentuję projekt Karty RBPM. Reguły są proste. Każdy, spełniający niewygórowane warunki, może zostać członkiem. Organem wykonawczym jest Sekretarz, zmieniający się na zasadzie alfabetycznej co 4 miesiące. Poprzedni, obecny i przyszły sekretarz są członkami Prezydium. Rada debatuje co najmniej raz na 4 miesiące. Możliwe jest przyjmowanie konwencji, możliwy jest arbitraż oraz mediacja.
Do ustalenia jest, kto zostanie pierwszym sekretarzem - w sumie, kto, jaka mikronacja, będzie początkiem RBPM. Boję się sporów ze względów prestiżowych, choć jest to sprawa bez znaczenia - jak już będzie trzech członków, powstanie "zwykłe" Prezydium i pojawi się "zwykły" Sekretarz. No i nie wiadomo, gdzie będzie forum na jakim obradować ma Rada. To jednak jest do ustalenia. Ja oczywiście proponuję Sarmację i służę swoją osobą na miesiąc czy dwa - potem pałeczkę przejmą inni. Może się uda?...


Cytuję:
Karta Rady Bezpieczeństwa Polskich Mikronacji

Art. 1.
Celem Rady Bezpieczeństwa Polskich Mikronacji, zwanej dalej „Radą” jest zapewnienie możliwości swobodnej wymiany poglądów między polskimi mikronacjami, a także działalność na rzecz rozwoju prawa międzynarodowego i zasad pokojowego współistnienia.

Art. 2.
Członkostwo w Radzie nie oznacza wzajemnego uznania ani nawiązania stosunków dyplomatycznych.

Art. 3.
1. Członkiem Rady może być każda zbiorowość, która spełnia łącznie następujące warunki:
(1) uznaje się za mikronację, czyli za funkcjonującą w Internecie organizację państwową;
(2) posiada co najmniej jeden organ sprawujący chociażby pośrednio efektywną władzę co najmniej nad serwisem internetowym oraz forum lub listą dyskusyjną danej organizacji;
(3) posiada co najmniej pięciu aktywnych mieszkańców uznających się za zamieszkujących obszar na którym działają rzeczone organy oraz za podporządkowanych tej władzy;
(4) uznaje język polski jako co najmniej jeden ze swoich języków urzędowych.

Art. 4.
1. Zbiorowość ubiegająca się o uzyskanie statusu Członka Rady składa wniosek Sekretarzowi Rady.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do Organizacji jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszej Karty.
3. Sekretarz Rady ocenia wniosek pod kątem spełnienia wymogów niniejszej Karty i niezwłocznie wydaje oświadczenie w sprawie wejścia wnioskodawcy w skład Rady.
4. Jeżeli decyzja Sekretarza Rady będzie odmowna, w ciągu 7 dni wnioskodawca składa odwołanie do Rady, która podejmuje decyzję większością zwykłą przy udziale co najmniej połowy Członków.
5. Rada na wniosek Prezydium Rady może większością 2/3 głosów uznać, że mikronacja, będąca Członkiem Rady, przestała spełniać warunki członkostwa i usunąć ją z listy Członków Rady.

Art. 5.
1. Każdy Członek Rady uprawniony jest do wskazania trzech osób urzędowych w charakterze swoich reprezentantów.
2. Reprezentantom przysługuje status i immunitet dyplomatyczny ambasadorów, jeżeli z racji sprawowanego urzędu nie posiadają wyższego statusu.

Art. 6.
1. Organem wykonawczym Organizacji jest Sekretarz Rady. i Prezydium Rady
2. Sekretarzem Rady zostają na 4-miesięczną kadencję przedstawiciele Członków Rady w kolejności alfabetycznej nazw Członków Rady. Jeśli przedstawiciel Członka Rady, który ma w kolejnej kadencji objąć funkcję Sekretarza Rady, jest nieobecny przez co najmniej 2 tygodnie, wówczas Sekretarzem Rady zostaje następny w kolejności przedstawiciel Członka Rady.
3. Sekretarz Rady:
(1) reprezentuje Radę;
(2) zapewnia należyte warunki techniczne i merytoryczne, jak również porządek prac Rady;
(3) czuwa nad przestrzeganiem niniejszej Karty;
(4) wykonuje uchwały Rady;
(5) prowadzi dokumentację Rady;
(6) ma prawo upomnieć Przedstawiciela Członka Rady za zachowanie sprzeczne z ogólnie pojętą netykietą, a za zgodą Prezydium Rady pozbawić go prawa głosu na okres do 7 dni.
4. Prezydium Rady składa się z Sekretarzy Rady poprzedniej, obecnej oraz przyszłej kadencji.
5. Prezydium Rady prowadzi alfabetyczną listę Członków Rady, podejmuje decyzje w kwestii zastępowania nieobecnych Przedstawicieli, podejmuje decyzje w sprawie tematyki obrad, zwołuje sesje Rady.

Art 7.
Rada obraduje na sesjach. Sesje zwołuje Prezydium Rady co najmniej co 3 miesiące i na wniosek co najmniej 2 Członków Rady, określając ich tematykę z inicjatywy własnej, lub na wniosek Członka Rady.

Art. 8.
1. Każdy Członek Rady ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub arbitrażu.
3. Mediacja oraz poddanie sporu pod arbitraż, są dobrowolne.
4. Stroną mediacji lub arbitrażu może być również zbiorowość niebędąca Członkiem Rady.

Art. 9.
Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub arbitraż składa się Prezydium Rady, które niezwłocznie przekazuje go drugiej stronie, o czym informuje Radę. Jeżeli druga strona konfliktu wyrazi zgodę na mediację lub arbitraż, Prezydium Rady informuje Radę o jej rozpoczęciu. Sekretarz Rady pełni rolę mediatora lub arbitra, jeżeli strony mediacji lub arbitrażu nie uzgodnią inaczej. Postępowanie jest poufne, chyba że strony inaczej postanowią.

Art. 10.
Każdy Członek Rady ma prawo do zgłaszania projektów Konwencji Międzynarodowych. Sekretarz Rady wykłada Konwencję do podpisu i staje się ona ważna dla podpisujących jeśli zostanie zaakceptowana przez co najmniej dwóch Członków Rady.

Art. 11.
1. Pierwszym Depozytariuszem niniejszej Karty jest... Po ukonstytuowaniu się Prezydium Rady, Depozytariuszem Karty jest Sekretarz Rady.
2. Do czasu ukonstytuowania się Prezydium Rady, tymczasowym Sekretarzem Rady jest...

Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
3 223,00 lt
Ten artykuł lubią: Albert Jan Maat von Hippogriff, Eugeniusz Maat von Hippogriff, Adam Jerzy Piastowski, Filip I Gryf, Joahim von Ribertrop von Sarm, Santiago Vilarte von Hippogriff.
Komentarze
Adam Jerzy Piastowski
Czy projekt jest na razie tylko w formie pomysłu, ogólnej propozycji, czy już zostały podjęte przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jakieś rozmowy z zainteresowanymi mikronacjami?
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Na razie jest pomysł, ale rozmowy niebawem.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.