Park Stołeczny, Helwetyk Romański, 24.07.2011 r. o 02:15
Program Partii Pracy na XXIII kadencję Sejmu

szu_31.pngqq1hch.png

Ustawa konstytucyjna o przekształceniu prowincji

Na mocy ustawy konstytucyjnej o przekształceniu prowincji uchylone zostaną przepisy konstytucyjne oraz ustawowe dotyczące prowincji. Naczelnicy miejscowości otrzymają prawo do zawierania dobrowolnych związków komunalnych. Związki komunalne będą finansowane przez naczelników miejscowości poprzez mechanizm automatycznego odprowadzania części przynależnego im podatku na cele związkowe, w wysokości ustalanej przez naczelników miejscowości.

Rozwiązanie takie z jednej strony zlikwiduje zbędny szczebel władzy publicznej, z drugiej ustanowi prawne ramy dla współpracy między miejscowościami w celu realizacji wspólnych zadań. Dobrowolny charakter związków komunalnych korzystnie przełoży się na jakość podejmowanych działań. Celowi temu służy również faktyczne podporządkowanie związków naczelnikom miejscowości — twórcom inicjatyw wnoszących nową jakość w życie Sarmacji. Niewykluczone jest powstanie nowych, dotychczas nieznanych konfiguracji, co może jedynie wzbogacić życie wewnętrzne Księstwa.

Miejscowościom i związkom komunalnym zostanie poręczone prawo do odrębnych działów na Forum Centralnym oraz zarządzania nimi, z zastrzeżeniem uprawnień prefektów. Fundamentalnym założeniem zaproponowanych rozwiązań jest szeroko rozumiana dobrowolność, która z definicji nie może być urzeczywistniona w ramach struktur władzy publicznej oraz położenie nacisku na działania faktyczne w miejsce działań o charakterze prawnym.

(Należy podkreślić, iż nazwa „związek komunalny” w tym kontekście ma charakter techniczny i jest użyta, by odróżnić model postulowany od obecnego stanu prawnego.)

Ustawa konstytucyjna o reformie wymiaru sprawiedliwości

Ustawa dokona dekonstytucjonalizacji przepisów dotyczących Sądu Najwyższego, pozostawiając tę materię do uregulowania w drodze ustawy. Drugim krokiem będzie stosowna nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości, wprowadzająca w sprawach o przestępstwa i wykroczenia popełnione w miejscach publicznych postępowanie „prefektalne” z możliwością odwołania do Księcia względnie zatwierdzaniem przez niego rozstrzygnięć prefektów, a w sprawach cywilnych postępowanie przed monarchą. Tym samym, zadania Sądu Najwyższego zostaną ograniczone do spraw konstytucyjnych i administracyjnych oraz karnych o większym stopniu złożoności.

Ustawa konstytucyjna o zmianie zasad ustanawiania tytułów, orderów i odznaczeń

Zmiana, w myśl której tytuły, ordery i odznaczenia oraz tryb ich nadawania i pozbawiania zostanie unormowany rozporządzeniem Księcia. Jednocześnie pozbawienie tytułu, orderu lub odznaczenia będzie wymagało kontrasygnaty Kanclerza, a w przypadkach orderów i odznaczeń nienadawanych przez Księcia (jeżeli takowe zostaną ustanowione) — Marszałka Sejmu.

Ustawa (lub rozporządzenie) o finansach publicznych

Ustawa ureguluje zagadnienia związane z wynagrodzeniami funkcjonariuszy państwowych, określaniem stawek podatkowych oraz dofinansowywaniem inicjatyw prywatnych (w tym miejscowości) przez Radę Ministrów.

Ustawa o likwidacji Akademii Sarmackiej

Akademia Sarmacka jest martwym płodem. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, by powstała jako inicjatywa prywatna pod patronatem Jego Książęcej Mości, jeżeli faktycznie zaistnieje ku temu potrzeba.

Zniesienie zakazu podwójnego obywatelstwa

Vide program wykonawczy — polityka zagraniczna.2mm8cw4.png

Opracowanie FAQ w nowym systemie informatycznym

Jak zaproponowano w manifeście programowym, serwis internetowy Księstwa Sarmacji stanie się kompleksowym zbiorem aktualnych informacji dotyczących naszej mikronacji. Instytut Edukacji Sarmackiej zostanie zlikwidowany jako odrębny byt.

Dokończenie prac nad stroną wizualną nowego systemu informatycznego

Dokończenie prac nad stroną wizualną nowego systemu informatycznego będzie stanowiło, obok opracowania FAQ, jeden z dwóch priorytetów w okresie nadchodzącej kadencji Sejmu. Atrakcyjny i bogaty w treść serwis internetowy jest warunkiem niezbędnym realizacji programu powrotu.

Sprzężenie Forum Centralnego z nowym systemem informatycznym

Sprzężenie wymagać będzie wyłączenia możliwości publikowania wiadomości na FC za pośrednictwem mejla. Jednoznaczna identyfikacja uczestników forum umożliwi na wdrożenie systemu płatności znanego z „nowej” Bramy Sarmackiej oraz pozwoli na wiele ciekawych rozwiązań generujących popyt w systemie gospodarczym.

Wsparcie inicjatyw prywatnych

Określenie priorytetów wspierania inicjatyw prywatnych poprzez położenie nacisku na te inicjatywy, które angażują i wzmacniają społeczność. Priorytet odbudowy demografii musi być bezwzględnie obecny w bieżącej polityce Rady Ministrów. Finansowane inicjatywy będą zobowiązane do regularnych publikacji w „nowej” Bramie Sarmackiej tak, by ogół mieszkańców miał świadomość tego, że coś się dzieje — a tym samym, by przez dobry przykład zachęcać innych do działania. Katalog „bieżących” inicjatyw jest absolutną koniecznością, należy skończyć z łączeniem archiwów z „tu i teraz”. Zakończenie polityki ogólnych subwencji.

Pamiętajmy o Facebooku

Informacje o najważniejszych działaniach władz oraz najpopularniejsze publikacje w prasie sarmackiej będą rozpowszechniane za pomocą Facebooka. Mając ponad 100 fanów profilu, nie powinniśmy absolutnie zapominać o tym kanale komunikacji. Te osoby są naszymi potencjalnymi współobywatelami!

Program powrotu

Do wszystkich osób, które znajdują się w bazach danych Księstwa Sarmacji, zostanie wysłana korespondencja zachęcająca je do powrotu do aktywnego działania. Wymaga to uprzednich przygotowań na odcinku serwisu internetowego oraz programu kulturalnego. Jest zatem możliwe, że program powrotu nie zostanie uruchomiony już w trakcie nadchodzącej kadencji — rzecz bowiem w tym, aby powracający mieszkańcy mieli ochotę w Sarmacji pozostać. Nic na łapu-capu.

Polityka zagraniczna

Celem prowadzonej polityki zagranicznej musi być poprawa sytuacji demograficznej. Program kulturalny powinien być w równym stopniu adresowany do obecnych i dawnych mieszkańców Księstwa Sarmacji (vide program powrotu), co do mieszkańców innych mikronacji. Im więcej osób będzie obecnych w życiu Sarmacji, niezależnie od tego, czy będzie to ich mikronacja pierwszego, czy drugiego wyboru, tym lepiej. Żadnych fikcyjnych traktatów lub umów.

Wygląd Forum Centralnego

Czas pożegnać pozbawiony klimatu styl domyślny. Kilka gotowych wtyczek (w rodzaju „postaw piwo” autorowi posta) również powinno korzystnie wpłynąć na atmosferę.

Agregacja zewnętrznych agencji prasowych

Zostanie wyłączona. Nie może być wyjątków od spójności systemu informatycznego. To się za każdym razem, mniej lub bardziej, mści. System informatyczny jest domeną Jego Książęcej Mości, ale zapewne coś da się zrobić na odcinku „personalizacji” wewnątrzsystemowych agencji prasowych. Postaramy się także o przycisk „lubię to” w prasie, żeby denerwować wrogów fejsbukizacji.

Dodatkowe systemy informatyczne

Zostaną zlikwidowane tak, aby Sarmacją dało się rządzić. Nie może być tak, że urząd Kanclerza może sprawować wąskie grono osób, ponieważ zdecydowana większość pozostałych chętnych nie jest w stanie zorientować się w technicznym bałaganie. Cokolwiek nowego powstanie, będzie musiało powstać w porozumieniu z Jego Książęcą Mością oraz na bazie jego systemu.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
0,00 lt
Nikt jeszcze nie lubi tego artykułu.
Komentarze
Piotr II Grzegorz
Serce roście, jak widzę, że tak piękne formatowania można robić w oparciu o to co napisałem :) ... a teraz zabieram się do lektury.
Odpowiedz Permalink
Piotr II Grzegorz
"Jednocześnie pozbawienie tytułu, orderu lub odznaczenia będzie wymagało kontrasygnaty Kanclerza, a w przypadkach orderów i odznaczeń nienadawanych przez Księcia (jeżeli takowe zostaną ustanowione) — Marszałka Sejmu." - to bardzo ciekawe, co prawda zmniejszające uprawnienia Księcia, ale za to ograniczające zarzut o zależności listy wyborców od monarchy i od "łaski". Osobiście aż tak dalekiego kierunku bym nie propoponował - ale problemem bywały decyzje pod wpływem chwili - więc może po zasięgnięciu opinii, w wyznaczonym przez księcia rozsądnym terminie: kanclerza, marszałka sejmu + kogoś tam: taka KAPITUŁA. I mogłyby one (ale tu FAKULTATYWNIE a nie oblig - jak przy odebraniu) opiniować nadania, bo jednej osobie naprawdę jest to trudno zrobić samemu. Kapituła: Marszałek, Kanclerz, Książę Senior powoływany i odwoływany przez księcia? Marszałek szlachty?
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
W tym zakresie lista wyborców i tak będzie zależna od Waszej Miłości, ponieważ nie wyobrażam sobie tego, by monarcha nie mógł sam nadać tytułu (co prawda, twierdzę zarazem, że inne organy powinny mieć w tym zakresie możliwość działania, ale staram się zachować realizm :-)).

Natomiast jak wiadomo, pomimo prób przylepienia mi łatki zamordysty, jestem programowo przeciwny choćby możliwości jednoosobowych „represji”, jakiekolwiek by one nie były. Mam po prostu większe zaufanie do osób niż do procedur — zwłaszcza, że te najczęściej rozmijają się kompletnie z potrzebami rzeczywistości (choćby i wirtualnej).

Kapituły były, się nie sprawdziły. Dlatego proponuję rozwiązanie proste, mieszczące się w logice ustrojowej i gwarantujące, że zły dzień monarchy (oby panował wiecznie :-)) nie spowoduje u niego kaca moralnego w dniu następnym.
Odpowiedz Permalink
Piotr II Grzegorz
Doskonały program. Nie zgadzam się ze wszystkimi rozwiązaniami szczegółowymi (choć po prawdzie, z olbrzymią większością się zgadzam), ale to nie ma znaczenia, chodzi o "ducha zmian". Czuje go tak samo.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
PS. Dlaczego system robi mi kwadratowe emotikony? :-) :-(
Odpowiedz Permalink
Yaraeh Euskadi
Najbardziej intryguje mnie kwestia związków komunalnych, albowiem prawo administracyjne zawsze pozostawało bliskie mojemu sercu. Czy takowy związek komunalny będzie miał osobowość prawną? Jak będzie wyglądała kwestia zarządu nad jego majątkiem?
Permalink
Piotr II Grzegorz
Dlatego Wasza Wysokość zasięgnięcie opinii byłoby wystarczające. W każdym razie zanim damy antybiotyk można spróbować czosnku i cebuli.
Odpowiedz Permalink
Yaraeh Euskadi
Częstowanie antybiotykiem w sytuacji infekcji wirusowej to słaby pomysł. Postawmy na ciprofloksacynę!
Permalink
Helwetyk Romański
Tak, będzie miał osobowość prawną, i — tak samo, jak miejscowości — będzie zrzeszeniem prywatnym. Prawa administracyjnego proszę tu nie mieszać :-), żadnych wiążących decyzji taki związek nie będzie mógł wydawać, chodzi o platformę dla wspólnego działania i zaspokojenie potrzeby gromadzenia się wokół tej czy innej idei (mnie osobiście zapewne wrażej ;-)).

Wiem, że w tym kontekście określenie „komunalny” nie jest do końca fortunne, ale nie o nomenklaturę się rozchodzi. Równie dobrze te związki mogłyby nadal nosić nazwy prowincji. Kwestie wewnętrzne określi statut związku, nic państwu do tego. Dobrowolność.
Odpowiedz Permalink
Piotr II Grzegorz
Bo zamienia trójkątny nawias na kwadratowy. Chyba stripstags wprowadzę. Jest dużo zmian drobnych, które czekają w liście to do. Ale poprawianie takiej drobnicy to już czysta przyjemność.

Rooshowy Byczeq: jak mniemam będzie posiadała osobowość, to jest będzie grupą, a domyślnymi ZK będą StS, KT i Baridas, przy czym każde z ZK będzie własnym statutem określało szczegóły. Ale mogę się domyślać. Z przełożenia z jegoksiążęcowysokościowego na polski: po prostu powstanie możliwość obwarowanego prawnie (pewnie wymogami pieniężnymi i demograficznymi) tworzenia własnych prowincji...

Wiem, że to pytanie do PMK, ale staram się głośno mówić jak PMK rozumiem.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
Wasza Książęca Mość, jak się monarcha zdenerwuje, to i pomimo negatywnej opinii zrobi to, co będzie chciał, a później będzie problem. Historia magistra vitae est, że tak żenująco rzucę mądrze brzmiącym, bo łacińskim, cytatem.
Odpowiedz Permalink
Yaraeh Euskadi
Zatem dla przykładu - Zielnybor, Bytów i Grodzisk mogłyby utworzyć oddzielny związek komunalny o nazwie "Bibi", zaś np. Fer i Krez inny o nazwie "Sardamancja"? Trochę to dziwne.

Swoją drogą silniejszym ekonomicznie miejscowościom nie będzie po drodze ze słabszymi, co albo doprowadzi do sytuacji powstania związków komunalnych miejscowości silniejszych i związków miejscowości słabszych, bądź w struktury takich związków wstępować będą jedynie miejscowości słabsze.
Permalink
Helwetyk Romański
Nie przewiduję żadnych domyślnych związków komunalnych. Wykonanie ustawy widzę w ten sposób, że mamy czystą kartę, a miejscowości organizują się tak, jak chcą. Jest dla mnie całkowicie oczywiste, że obecne kraje Korony i prowincje się „odtworzą”, ale wcześniej będą musiały się dogadać co do zasad związkowych, co może im wyjść tylko na zdrowie.

Jedyny wymóg, jaki zakładam, to ten, że do związku muszą należeć co najmniej dwie miejscowości spełniające jakieś minimalne kryteria. Bezkosztowo, chyba że budżet będzie tego wymagał. :-)
Odpowiedz Permalink
Yaraeh Euskadi
Zatem przyjmijmy założenie, że do stworzenia związku komunalnego potrzebne są dwie miejscowości. I teraz przyjmijmy drugie założenie, że Bytów pozostanie poza tymi strukturami. Zatem nie dojdzie do odtworzenia Baridasu.
Permalink
Helwetyk Romański
Tak, dokładnie o to chodzi, aby istniała pełna swoboda tworzenia związków. Pewnie, że byłoby „dziwne”, gdyby powstał taki związek ZBG, i zapewne to nie nastąpi, ale kto wie? Na pewno byłoby ciekawie. Moją linią jest jedynie ta, aby przestać wmuszać, czy jak kto woli, wdrukowywać podziały.

Jeżeli o czynnik ekonomiczny chodzi, to nie widzę, nomen omen, związku. Zaproponowany mechanizm finansowy ma jedynie zapewnić związkowi możliwość realizacji wspólnie ustalonych zadań, z zaakcentowaniem jego służebnej roli wobec miejscowości.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
No to nie dojdzie i Almera będzie miejscowością samą w sobie, kultywującą kulturę baridajską. I co w tym złego? :-)
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
(Baridas jako region geograficzny i kulturowy przecież pozostanie. Niezmiennie nalegam na nieutożsamianie sfery instytucjonalnej z kulturą i narracją.)
Odpowiedz Permalink
Yaraeh Euskadi
A co z mieniem pozostałym po byłych prowincjach? Ja osobiście proponuję uwłaszczenie miejscowości.
Permalink
Helwetyk Romański
Waham się między uwłaszczeniem miejscowości a puszczeniem pieniędzy z dymem (Rada Ministrów nie zacznie prowadzić ciekawej polityki finansowej mając miliony libertów w dyspozycji; obawiam się, że z uwłaszczonymi miejscowościami byłoby podobnie).
Odpowiedz Permalink
Guedes de Lima
Agregacja zewnętrznych agencji prasowych zostanie wyłączona? Czyli rozumiem, że nie będzie możliwa publikacja w Księstwie prasy zagranicznej?
Odpowiedz Permalink
Piotr II Grzegorz
Agregacja nie oznacza publikacji przecież.
Odpowiedz Permalink
Guedes de Lima
Nie wiem, dlatego pytam Wasza Książęca Mość. A kto pyta, nie błądzi. :-)
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
Oczywiście, program zakłada możliwość publikacji za pomocą dostępnych w nowym systemie informatycznym narzędzi.
Odpowiedz Permalink
Leszek de Ruth
Ja tak tylko odnośnie programu powrotowego dla byłych mieszkańców/obywateli:
Wspomniano o mailu zachęcającym do powrotu. Sądzę, że do nowych mieszkańców warto wysyłać mail powitalny, ale to oczywiście dopiero po wprowadzeniu całego pakietu zmian imigracyjnych, czyli FAQ itd., itp.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
Dokładnie.
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Jan
To ja tylko powiem, że aktualnie mail powitalny jest wysyłany- sam sprawdzałem na początku kadencji czy to działa ;)
Permalink
Helwetyk Romański
Przepraszam, źle przeczytałem, nie wiedzieć czemu zobaczyłem „program powrotowy” i się zafiksowałem do końca lektury komentarza.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.