Dwór Książęcy, Tomasz Ivo Hugo, 06.05.2016 r. o 11:33
Podbój Kosmosu - obce formy życia i przedmioty Obcych
Seria wydawnicza: Podbój Kosmosu

Z
bliżamy się już ku końcowi w wyjaśnianiu zasad podboju Kosmosu. W poprzednich artykułach starałem się Wam przedstawić KIM, CZYM i GDZIE będziemy grali. Ale samo latanie między układami czy planetami, ani eksploracja dla eksploracji, to może być za mało. Oczywiście, w dużej mierze gra będzie się opierała także na wyobraźni Graczy, ale myślę, że warto dać pewne wskazówki i reguły. Dlatego też załoga będzie mogła w trakcie swoich ekspedycji: spotkać różne obce formy życia oraz znaleźć przedmioty Obcych.

O
bcym formom życia Gracze sami będą mogli nadawać nazwy i przedstawiają nam ich wygląd. Gdy obca forma życia znajduje się w obrębie eksploracji i widoczności, ja będę podawał tylko parametry; ewentualnie jakieś wskazówki co do wyglądu (np. że ogromny, mały, że ma skrzydła, czy nawet... jak się zachowuje, przejawia jakieś emocje ;)). Zaś te parametry będą podobne jak przy członkach załogi:
Pochwycenie (P) – oznacza stopień z jakim obca forma życia może się oprzeć pochwyceniu przez załogę. Jeśli jej Inteligencja będzie wyższa niż najwyższa wśród członków ekspedycji, dodaje się jej wartość do P. Pochwycone formy życia należy umieścić w Klatce-E.
Walka (W) – oznacza wartość bojową obcej formy życia. Jeśli jej Inteligencja jest wyższa niż najwyższa wśród członków ekspedycji, dodaje się jej wartość do W.
Szybkość (Sz) – wskaźnik pomocny obcej formie życia przy pogoni za załogą. Jak już wspominałem w części poświęconej załodze - nie każdą obcą formę życia drużyna będzie w stanie pochwycić, nie z każdą obcą formą życia będzie dało się równorzędnie walczyć.
Agresja (A) – poziom agresji obcej formy życia, skłonności do walki. Jeśli będzie do 3, wówczas forma życia będzie uznawana za nieagresywną. Powyżej 3 do 8 obca forma życia będzie agresywna, jeśli załoga wejdzie z nią w interakcję. Powyżej 8 oznacza, że obca forma życia jest agresywna i jeśli znajduje się w obrębie eksploracji ekspedycji, nastąpi interakcja – walka. Jednak jeśli Inteligencja formy życia przewyższa A co najmniej o 1, wówczas będzie można się z obcą formą życia porozumieć.
Inteligencja (I) – oznacza stopień w jakim można się będzie porozumieć z obcymi formami życia. W tym celu musi być przede wszystkim wyższa niż jej Agresja. Porozumienie może oznaczać uzyskanie informacji lub przyjęcie obcej formy życia na pokład. Ten drugi przypadek może mieć miejsce tylko wówczas, gdy Agresja nie przekracza 5. W takim przypadku zajmuje ona jedno miejsce mieszkalne lub 4 miejsca magazynowe. Jeśli ekspedycja porusza się Łazikiem, obca forma życia zajmuje jedno miejsce załogi lub dwa magazynowe dopóki załoga nie wróci na Prom lub przynajmniej nie cofnie się na pole startowe i przekaże istotę na Prom.
Badanie (B) – oznacza ile czasu trzeba poświęcić na badanie danej formy życia, w zależności od tego, co chce się uzyskać; opis poniżej.
Atmosfera (At) – ten parametr będzie opisany słownie. Oznaczał będzie w jakim/-ch rodzaju/-ach atmosfery będzie można wypuścić obcą formę życia. Po przebadaniu będzie można ją wypuścić. Jednak nie na "pierwszej lepszej" planecie, tylko takiej, która będzie posiadać właściwą atmosferę. W przypadku, gdy Gracz wypuści w atmosferze trującej dla obcej formy życia, ona zginie, a Gracz straci 1 Punkt Zwycięstwa.

P
rzedmioty Obcych, to artefakty pozostawione przez starożytne cywilizacje Obcych, które będzie można znaleźć w trakcie ekspedycji. Większe prawdopodobieństwo znalezienia ich jest w ruinach miast Obcych i budowlach Obcych. Można także znaleźć ukryte przedmioty Obcych – przy użyciu Holoaparatu. Przedmioty Obcych także posiadają kilka parametrów:
Pochwycenie (P) – oznacza stopień ostrożności z jakim należy się obchodzić z przedmiotem Obcych, żeby załoga mogła go pochwycić.
Badanie (B) – oznacza ile czasu trzeba poświęcić na badanie danej formy życia, w zależności od tego, co chce się uzyskać.
Cecha (C) – oznacza o ile punktów można zwiększyć parametr jednego członka załogi, po właściwym zbadaniu.
Przedmiot Obcych znaleziony poza budowlą czy miastem Obcych może mieć następujące wielkości parametrów: P 6-10; B 2-4; C 0-1.
Przedmiot Obcych znaleziony przy budowli lub w mieście Obcych może mieć następujące wielkości parametrów: P 8-16; B 3-5; C 0-3.
Ukryty Przedmiot Obcych (znalezienie możliwe jest tylko przy pomocy Holoaparatu) może mieć powyższe parametry powiększone:
- znalezione poza budowlą czy miastem Obcych: P 8-14; B 3-6; C 0-3.
- znaleziony przy budowli lub w mieście Obcych: P 12-20; B 4-8; C 1-5.

Z
obcymi formami życia można wejść w interakcję - kontakt. Będzie to mogło polegać na: walce, ucieczce, ogłuszeniu, paraliżu, pochwyceniu.
Walka. Może do niej dość w wyniku zasad opisanych wyżej lub jeśli załoga tak zadecyduje – można walczyć wówczas także z nieagresywną formą życia. W trakcie starcia, współczynni Walki załogi ekspedycji oblicza się dzielą się na pół sumę Walki poszczególnych członków, zaokrąglając w górę. Pamiętać także należy, że różne Urządzenia (Laser, Ogłuszacz i Paralizer) mogą zwiększać parametr Walki tych członków załogi, którzy mogą się nimi posługiwać (Żołnierze, Dowódca). Jeśli Walka załogi jest wyższa od Walki lub Walki+Inteligencji (opis powyżej) obcej istoty, wówczas załoga wygrywa, a istota zostaje zabita. Jeśli Walka załogi jest równa Walce lub Walce+Inteligencji (opis powyżej) obcej istoty, wówczas istota zostaje zabita, ale załoga otrzymuje rany w liczbie równej 1/4 współczynnika Walki (Walki+Inteligencji) tej istoty, z zaokrągleniem w dół. Gracz sam wybiera, którzy członkowie ekspedycji ile ran otrzymują. Zabita istota obca może tylko zostać przerobiona na Zasoby (jedzenie) – z każdej istoty można uzyskać 10 pkt; nie można jej badać. Jeśli Walka lub Walka+Inteligencja obcej istoty będzie wyższa od obliczonej Walki załogi, a Gracz zdecyduje się mimo to na walkę, załoga ginie.
Ucieczka. Jeśli w wyniku zasad musi dojść do walki, załoga może jeszcze uciec; zwłaszcza jeśli nie ma szans. Szybkość drużyny oblicza się dzieląc na pół sumę Szybkości załogi, z zaokrągleniem w górę. Jeśli Szybkość załogi ekspedycji będzie wyższa niż obcej formy życia, załoga będzie w stanie uciec bez obrażeń. Jeśli Szybkość załogi będzie równa obcej formy życia, załoga ucieknie z otrzymanymi ranami, obliczonymi jak przy opisie Walki. Jeśli Szybkość załogi będzie niższa niż obcej formy życia, załoga zginie. W tym ostatnim przypadku, w następnej turze Agencja może rozpocząć w tym samym miejscu, w którym zaczynała zabita załoga, nową ekspedycję z nowymi członkami załogi lub lecieć dalej.
Ogłuszenie/Paraliż. Obce istoty można także ogłuszyć (Ogłuszaczem) lub sparaliżować (Paralizerem); bez Walki. Jeśli Agresja istoty jest do 3 włącznie wówczas można bez problemu ogłuszyć lub sparaliżować istotę. Jeśli Agresja wynosić będzie powyżej 3 do 6, wówczas do ogłuszenia lub sparaliżowania może dojść, jeśli suma Walki załogi ekspedycji podzielona na pół będzie wyższa od Walki lub Walki+Inteligencji (opis powyżej) obcej istoty.
Pochwycenie. Ogłuszone lub sparaliżowane obce formy życia można umieścić w Klatce-E bez potrzeby porównywania parametrów Pochwycenia. Można jednak pochwycić i umieścić w Klatce-E także nieogłuszoną, ani niespraliżowaną istotę. Jeśli Agresja istoty jest do 3 włącznie wówczas można pochwycić taką formę życia, jeśli suma Walki załogi ekspedycji podzielona na pół będzie wyższa od Walki lub Walki+Inteligencji (opis powyżej) obcej istoty. Jeśli Agresja wynosić będzie powyżej 3 do 6, wówczas do pochwycenia może dojść, jeśli Walka załogi ekspedycji podzielona na pół będzie 1,5x wyższa (z zaokrągleniem na korzyść załogi) od Walki lub Walki+Inteligencji (opis powyżej) obcej istoty.

J
edyną interakcją w jaką mogła będzie wejść załoga ekspedycji z przedmiotem Obcych, jest pochwycenie. Próbować pochwycić będzie mogło co najwyżej dwóch członków ekspedycji. Aby móc pochwycić przedmiot Obcych, parametr Pochwycenie członków załogi dokonujących tej czynności, musi być większy niż Pochwycenie przedmiotu Obcych. Pochwycający członkowie załogi nie mogą uczestniczyć w innych czynnościach w danej turze (np. kontakcie z obcą formą życia).

A
le po cóż pochwytywać obce formy życia i przedmioty Obcych? Po co porozumiewać się z obcymi formami życia? Po to, żeby móc je badać, a w wyniku tych badań osiągać wymierne korzyści. Badanie można przeprowadzać tylko na Promie. Badanie polega na tym, że współczynnik Badanie (obcej formy życia lub przedmiotu Obcych) dzieli się przez współczynnik badaczy (który jest zaokrąglany w górę powyżej końcówki 0,5, w dół – 0,5 i mniej). Jeśli np. B=2, a obcą formę życia bada dwóch Naukowców, wówczas trwa to jedną turę, jeśli jeden Naukowiec, trwa to dwie tury, jeśli Naukowiec i Lekarz, też jedną turę. Jednak jeśli robi to 1 lub 2 Lekarzy, trwa to 2 tury. Przydzielenie badaczy w taki sposób, że ich współczynnik będzie przekraczał B, nie przyspieszy badania, jedynie „zablokuje” kolejnego członka załogi. Przydzielenie do badań Dowódcy powoduje zwiększenie o 1 współczynnika jednego Naukowca i potem co piątego. Gracz (Agencja) przed rozpoczęciem badań informuje jaki wynik chce osiągnąć.

A w przypadku obcych form życia, wyniki badań mogą być zależne przede wszystkim od tego, czy załoga się porozumiała z nimi, czy też nie.
Badanie obcej formy życia, z którą załoga nie porozumiała się, może doprowadzić do pozyskania informacji na temat planety, z której ją zabrano (zawsze Agencja może chcieć kiedyś wrócić), bez rozmieszczenia przedmiotów, miast i budowli Obcych. Badanie może także przynieść Punkty Zwycięstwa – równe współczynnikowi Badanie. Jednak tutaj należy wybrać - informacje czy punkty.
Badanie obcej formy życia, z którą załoga się porozumiała może doprowadzić do uzyskania informacji na temat planety, z której ją zabrano, włącznie z rozmieszczeniem przedmiotów, miast i budowli Obcych. Badanie może także przynieść Punkty Zwycięstwa – równe współczynnikom Badania+Inteligencja. Tutaj także należy wybrać - informacje czy punkty.
Badanie obcej formy życia, z którą załoga się porozumiała może także przynieść… nowego członka załogi, przy spełnieniu kilku warunków; bez informacji i punktów zwycięstwa opisanych jak wyżej (PZ będą przydzielane z racji pozyskania takiego nowego członka załogi). Po pierwsze dla takiego badania współczynnik Badanie zostaje powiększony o Inteligencję istoty. Po drugie musi być wolne miejsce mieszkalne (jeśli przed przystąpieniem do badań istota znajduje się w magazynie). Inteligencja nie może być mniejsza niż członek załogi, którym ma się stać. Może się stać tylko Inżynierem, Żołnierzem lub Zwiadowcą. Istotny dla poszczególnych członków załogi parametr, nie może być u obcej istoty mniejszy: Inżynier – Pochwycenie, Żołnierz – Walka, Zwiadowca – Szybkość. Jeśli współczynnik istotny był większy, ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, a pozostałe współczynniki ulegają odpowiedniemu pomniejszeniu lub zwiększeniu.

Badanie przedmiotu Obcych może doprowadzić do pozyskania urządzenia zwiększającego parametr członka załogi (o wartość współczynnika Cecha) lub przynieść Punkty Zwycięstwa – równe współczynnikowi Badanie. W przypadku badania mającego na celu pozyskanie urządzenia, do współczynnika Badanie należy dodać połowę współczynnika Pochwycenie, z zaokrągleniem w górę. Urządzenie zwiększające parametr waży 5kg i może być niezniszczalne lub zużywające się - w określonej liczbie tur, w jakich zostaną zużyte. Większe prawdopodobieństwo, że urządzenie będzie niezniczalne, będzie w przypadku ukrytych przedmiotów Obcych znalezionych w mieście lub budowli Obcych. Większe prawdopodobieństwo, że będzie się zużywać będzie, gdy przedmiot Obcych znaleziono poza miastem lub budowlą i nie był ukryty.

J
eśli ktoś będzie chciał kontynuować badanie poza Grą, może nawet ktoś, kto nie będzie chciał grać, ale będzie chciał badać, wówczas będzie można przekazać przebadaną obcą formę życia lub przedmiot Obcych do swojej mikronacji, konkretnej osobie czy instytucji. Nie dotyczy to istot, które stały się członkami załogi. W takim przypadku na 2 tury zajmowany jest Naukowiec lub na 3 tury Lekarz i Inżynier.

Z
bliżamy już ku końcowi. Pozostało mi wyjaśnić czym są Punkty Zwycięstwa i już wiem, że będzie więcej możliwości ich zdobycia, niż opisane to jest jeszcze na Forum Centralnym. Pozostanie mi jeszcze stworzenie tych obiecanych już wcześniej przykładowych postów z gry oraz oczywiście rozpoczęcie rekrutacji na wyprawy. A poniżej przypominam linki do poprzednich artykułów:

Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Cudzoziemiec, Nikki Sexx.
Serduszka
2 394,00 lt
Ten artykuł lubią: Laurẽt Gedeon I, Ryszard Paczenko, Cudzoziemiec, Siergiusz Asketil.
Komentarze
Ryszard Paczenko
No nie wiem, nie wiem, czemu by nie można sobie z obcym po prostu pogawędzić...
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
No przecież można się z nim porozumieć :) Może się nawet stać członkiem załogi. Gawędzenie to już będzie część narracji leżąca po stronie Gracz :)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Czyli badanie artefaktu może podnosić staty/zdrowie, czy też może jakos inaczej wplywac?
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Nie tyle badanie, co artefakt w wyniku badania może się zmienić w takie Urządzenie, które będzie zwiększać parametr członka załogi o wartość C (Cecha) przedmiotu Obcych. O tym jaki to parametr będzie zwiększany, będzie decydował los ;-)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Robimy ściepę na dobre kostki dla Księcia! :D Los musi nam sprzyjać!
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
No nie wiem, nie wiem, Wasza Książęca Mość.
"walce, ucieczce, ogłuszeniu, paraliżu, pochwyceniu" - ja wolę sobie nie wyobrażać, jak w takim razie wygląda audiencja w pałacu książęcym, jeżeli to są dostępne formy kontaktu a Książę nazywa to porozumieniem!
:D
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Gdzie gałązka oliwna?
Gdzie dobrotliwe pokazywanie podbrzusza?
;)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.