Statut partii
K54u20ys.png

STATUT PARTII WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ
Artykuł 1. [Wspólna Przyszłość]

1. Wspólna Przyszłość jest partią polityczną.
2. Siedzibą Wspólnej Przyszłości jest Książęce Miasto Grodzisk, Księstwo Sarmacji.

Artykuł 2. [Cele działania]

Celami Wspólnej Przyszłości są:
a) rozwój państwa jako demokratycznego państwa prawnego;
b) udział w życiu publicznym kraju;
c) wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność państwa,
d) wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach państwowych i samorządowych.

Artykuł 3. [Członkowie]

1. Członkiem partii może zostać każdy obywatel Księstwa Sarmacji popierający program i założenia Wspólnej Przyszłości, ma nieposzlakowaną opinię oraz postępuje zgodnie z podstawowymi założeniami partii.
2. Członkiem partii nie może zostać osoba, która jest członkiem innej partii politycznej.
3. Wniosek o dołączenie do partii rozpatruje Zarząd Wspólnej Przyszłości.
4. Członkostwo ustaje w skutek:
a) zrzeczenia się;
b) utraty obywatelstwa Księstwa Sarmacji;
c) stwierdzenia przez Zarząd łamania celów programowych lub niewywiązywania się z celów statutowych. Głosowanie odbywa się na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu.

Artykuł 4. [Prawa i obowiązki członków]

1. Członek partii ma prawo do wypowiadania się na spotkaniach partyjnych, współdecydowania o losach partii, udzielania się w Zarządzie, kandydowania na stanowisko Przewodniczącego Partii, kandydowania z list partii.
2. Członek partii ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do przeciwników politycznych, dbać o dobre imię partii oraz przestrzegać wewnętrznego prawa partyjnego.

Artykuł 5. [Zarząd]

1. Zarząd partii tworzą wszyscy członkowie, których staż członkowski wynosi co najmniej 2 tygodnie lub są członkami-założycielami partii.
2. Zarząd partii podejmuje decyzje zwykłą większością głosów i publikuje je w postaci uchwał. Uchwały wchodzą w życie z momentem ich ogłoszenia.
3. Zarządowi Partii przysługuje wyłączne prawo dokonywania zmian w niniejszym statucie. Zmiany te dokonywane są poprzez uchwałę zmieniającą statut przegłosowaną bezwzględną większością głosów.
4. Zarząd ma prawo na drodze uchwały ustanowić składki członkowskie.

Artykuł 6. [Przewodniczący]

1. Przewodniczący reprezentuje partię na zewnątrz oraz przewodniczy obradom i głosowaniom.
2. Przewodniczący partii ma obowiązek podpisać w ciągu 7 dni uchwały podjęte przez Zarząd.
3. Funkcja Przewodniczącego partii jest bezterminowa. Wyboru Przewodniczącego partii dokonuje Zarząd spośród wszystkich jej członków.
4. Zarząd może odwołać Przewodniczącego większością 2/3 głosów.
5. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego jego funkcję pełni najstarszy stażem członek Zarządu.

Artykuł 7. [Przepisy końcowe]

1. Uznaje się Antoniego Kacpra Burbon-Conti, Andrzeja Swarzewskiego, Michelangelo Piccolomini, Thomasa von Lisendorffa za członków-założycieli partii.
2. Wyznacza się Antoniego Kacpra Burbon-Contiego na I Przewodniczącego Partii.
3. Niniejszy statut wchodzi w życie z momentem jego ogłoszenia.

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti
(-) Andrzej Swarzewski
(-) Michelangelo Piccolomini
(-) Thomas von Lisendorff