Statut partii
Statut

Statut
Narodowej Partii Baridasu

Art. 1. [Ogólne]
 1. Narodowa Partia Baridasu – zwany też Natiear Partiax Baridasa – jest partią polityczną działającą w przestrzeni publicznej Księstwa Sarmacji, w szczególności zaś Królestwa Baridasu. Partia posługuje się skrótem „NPB”.
 2. Narodowa Partia Baridasu działa w zgodzie z literą Konstytucji Księstwa Sarmacji, ustawy o Królestwie Baridasu, oraz w granicach obowiązującego prawa.
 3. Siedzibą Narodowej Partii Baridasu jest Królewskie Miasto Almera.


Art. 2. [Cele]
 1. W swej publicznej działalności Narodowa Partia Baridasu stawia przed sobą następujące cele:
  1. promocja tradycyjnych wartości monarchistycznych,konserwatywnych, wpisanych w ideę Baridajskiego Nacjonalizmu - poszanowania tradycyjnego ładu społecznego, promocji obyczajów i kultury baridajskiej, troski o dobro wspólne, lojalności wobec Korony.
  2. obrona ustroju monarchicznego, przy zachowaniu parlamentaryzmu jako narzędzia dającego ludowi możność wpływu na kierunki rozwoju państwa, oraz jako kontynuacji tradycji republikańskich wpisujących się w historię Baridasu.
  3. obrona i promocja zasady państwa opartego na korporacjanizmie stanowym.
  4. walka o państwo silne, zdyscyplinowane, suwerenne, szerokimi ambicjami zewnętrznymi, opartymi na imperializmie i militaryzmie.
 2. Członkowie Narodowej Partii Baridasu zobowiązani są do realizacji Programu NPB.

Art. 3. [Członkostwo]
 1. Członkiem Partii może zostać osoba posiadająca obywatelstwo sarmackie, zaś w szczególności obywatelstwo baridajskie, korzystająca z pełni praw publicznych, wyrażająca swoje poparcie dla celów NPB oraz jej założeń ideowo-programowych, a także nie będąca członkiem innej partii politycznej.
 2. Nabycie członkostwa odbywa się na mocy publicznego aktu woli ze strony kandydata, a następnie poprzez wewnętrzne głosowanie aktywu partyjnego.
 3. Członkostwo w Narodowej Partii Baridasu ustaje na skutek:
  1. Utraty obywatelstwa.
  2. Nabycia członkostwa w innej partii politycznej.
  3. Nabycia członkostwa w organizacji, której cele, idee i programy są sprzeczne ze Statutem NPB.
  4. Dobrowolnej rezygnacji.
  5. Wykluczenia z NPB.
 4. Skreślenia z listy członków Narodowej Partii Baridasu dokonuje Prezes z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa i za podaniem przyczyny.

Art. 4. [Władze Narodowej Partii Baridasu]
 1. Władzami NPB, jest Dyrektoriat Polityczny, oraz obradujący permanentnie Kongres Partii.
 2. W skład Dyrektoriatu Politycznego NPB wchodzą;
  1. Prezes partii; odpowiedzialny za prezentowanie oficjalnych stanowisk na zewnątrz, ustalający wraz z aktywem partyjnym linię polityki stronnictwa. Odpowiedzialny za rozwijanie idei baridajskiego nacjonalizmu.
  2. Wiceprezes partii; osoba zastępująca prezesa w czasie jego nieobecności, mająca te same prerogratywy co prezes.
  3. sekretarz generalny partii; osoba odpowiedzialna za informowanie członków stronnictwa odnośnie prowadzonych dyskusji na naszym forum. Osoba odpowiedzialna za finanse partii.
 3. Wybór składu Dyrektoriatu Politycznego dokonywany jest zwykłą większością głosów przy kworum liczącym co najmniej 2/3 członków NPB, raz na kwartał.
 4. Kongres NPB;
  1. Określa kierunki działalności NPB i uchwala program.
  2. Dokonuje wyboru Dyrektoriatu Politycznego.
  3. Dokonuje zmian Statutu NPB.
  4. Postanawia o likwidacji NPB, lub jego przebudowie, jak i połączenia z innym ugrupowaniem politycznym.

  Art. 5. [Procedowanie]
  1. Członkowie Narodowej Partii Baridasu wyrażają swoją wolę poprzez podejmowanie uchwał, zwanych też instrukcjami politycznymi.
  2. Jeśli nie postanowiono inaczej, uchwały członków NPB w sprawach programowych podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków partii.
  3. Wszystkie uchwały członków NPB podejmowane są w trybie jawnym na specjalnie do tego przygotowanych wątkach na tajnym forum partii.

  Art. 6. [Przepisy końcowe]
  1. Zmiany Statutu dokonywany bezwzględną większością głosów.
  2. W przypadku zawieszenia działalności NPB opiekę nad jego majątkiem i instytucją sprawuje jego ostatni Prezes.
  3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 27.04.2017roku.