Członkowie Rodu von Sarm
Filip kawaler von Sarm - Brat Joahima i Edwarda - Herold Rodu
Joahim von Ribertrop von Sarm - Brat Filipa i Edwarda - Senior Rodu
Edward Wombatowski - Brat Joahima i Filipa
Grzegorz Czartoryski - Syn Joahima